بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 62,836 70.02 135,239 58.81 137,843 57.84 142,504 58.98
اوراق مشارکت 5,800 6.46 52,470 22.82 54,413 22.83 62,280 25.78
سپرده بانکی 16,976 18.92 37,657 16.37 39,828 16.71 30,660 12.69
وجه نقد 240 0.27 50 0.02 50 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها 3,537 3.94 4,558 1.98 6,173 2.59 6,127 2.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,394 32.75 61,084 26.56 64,243 26.96 65,004 26.9