close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1398/07/23 1398/09/11
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1398/07/23 1398/08/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/08/13 در خصوص تغییر ترکیب دارایی های صندوق 1398/08/18
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/13 1398/08/13
چاپ آگهی در روزنامه مربوط به تصویب صورت مالی و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 1398/08/11
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 1398/07/23 1398/08/06
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398.07.23 در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه 1398/07/30
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1398/07/23 1398/07/23
چاپ آگهی در روزنامه مربوط به تغییر هزینه نرم افزار 1398/02/10
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/02/03 1398/02/09
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398.02.03 در خصوص تغییر هزینه های نرم افزار صندوق 1398/02/03
صورتجلسه حاضران در مجع مورخ 98/2/3 1398/02/03
چاپ آگهی در روزنامه مربوط به هزینه حسابرس 1397/10/04
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 1397/09/26 1397/10/04
صورتجلسه حاضرین در مجمع مورخ 1397/09/26 1397/09/26
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397.09.26 1397/09/26
آگهی تغییرات مجمع مورخ 1397/07/07 1397/09/05
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 970826 1397/09/05
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 970826 1397/08/26
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 970707 1397/08/09
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1397.07.07 1397/07/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 961023 1396/11/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/10/23 صندوق بانک تجارت 1396/10/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 960703 1396/07/17
صورتجلسه مجامع صندوق مورخ 960703 1396/07/04
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور سازمان جهت تغییر هزینه های نرم افزار 1396/06/19
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 960521 1396/06/13
صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 960521 1396/06/13
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 1396/04/10 1396/04/21
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ 1396.03.31 1396/04/17
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور تغییر صاحبان امضا مورخ 1396/03/31 1396/04/17
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396.04.10 1396/04/12
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 1 مورخ 960213 1396/02/23
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 2 مورخ 960213 1396/02/23
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 3 مورخ 960213 1396/02/23
صورتجلسه مجمع مورخ 960213 صندوق - مجمع 3 1396/02/16
صورتجلسه مجمع مورخ 960213 صندوق - مجمع 2 1396/02/16
صورتجلسه مجمع مورخ 960213 صندوق - مجمع 1 1396/02/16
صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 1395.07.17 1395/07/28
صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 1395.07.04 1395/07/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395.07.17 1395/07/18
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395.07.04 1395/07/06
صورتجلسه ممهور مورخ 1394.07.08 - 1 1394/08/04
صورتجلسه ممهور مورخ 1394.07.08 1394/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394.07.08 1394/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394.07.08-1 1394/07/15
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393.06.24- 1 1393/12/06
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1393.06.24 1393/11/28
صورتجسه مجمع صندوق مورخ 1393.02.16 1393/03/10
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ20/05/1392 1392/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1392/05/12 1392/05/29
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 16/08/1391 1391/09/11
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 28/08/1390 1390/09/09
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09/03/1390 1390/03/17
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 04/10/1389 1389/10/11
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13/05/1389 1389/06/01